آموزش عمومی بیوشیمی ساختار

آموزش عمومی بیوشیمی ساختار

در دسترس بودن منبعی کامل، مختصر و قابل فهم از ضروریات موفقیت در آزمون های مختلف است. این موضوع در رابطه با بیوشیمی بعنوان یکی از دروس امتحانی برای رشته های مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به این ویژگی ها، مباحث بیوشیمی ساختار را در این آموزش مورد بررسی قرار خواهیم داد. آموزش حاضر با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته و نگرشی که طراحان سوال نسبت به بیوشیمی ساختار دارند طراحی شده است. این آموزش بعنوان منبعی قابل اعتماد برای تمامی داوطلبین ارشد و پیش نیازی برای شرکت کنندگان آزمون دکتری بیوشیمی بالینی است تا در کوتاهترین زمان ممکن به بالاترین آمادگی در زمینه بیوشیمی ساختار برسند.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • انواع مونوساکاریدها و ایزومری آنها

  00:13:50 رایگانـــ

  آشنایی با آلدوزها، کتوزها و انواع ایزومری مربوط به مونوساکاریدها نظیر انانتیومری، دیاسترومری، اپیمری، آنومری و ایزومرهای عاملی در این بخش انجام خواهد شد.

3
 • بررسی ساختاری و نامگذاری مونوساکاریدها حلقوی

  00:13:49 نقدیـــــ

  در این بخش ساختارهای مختلف مونوساکاریدهای حلقوی و نحوه نامگذاری آنها بررسی می گردد.

4
 • مشتقات قندی

  00:07:50 نقدیـــــ

  بررسی ترکیباتی که حداقل واجد یک ساختار قندی در مجموعه خود می باشند یا در نتیجه واکنش هایی نظیر احیاء، اکسیداسیون، سولفاتاسیون و یا آمیناسیون قندها حاصل می آیند در این بخش مطالعه می گردد.

5
 • اُلیگوساکاریدها

  00:06:05 نقدیـــــ

  در این بخش مهم ترین انواع الیگوساکاریدها شامل دی و تری ساکاریدها بررسی می شوند.

6
 • پلی ساکاریدها

  00:10:30 نقدیـــــ

  در این بخش انواع هموپلی ساکاریدهای گلوکزی (گلوکوزان ها) و غیر گلوکزی و همچنین هتروپلی ساکاریدهای مختلف بررسی خواهند شد.

7
 • آزمایش های شناسایی کننده قندها

  00:13:50 نقدیـــــ

  در این بخش آزمایش های قندها در محیط های اسیدی غلیظ و نیز آزمایش های شناساگر قندهای احیاء کننده مطالعه خواهند شد.

8
 • چرخش نوری کربوهیدرات ها

  00:09:50 نقدیـــــ

  بررسی ترکیبات فعال و غیر فعال نوری در این بخش انجام خواهد شد.

9 10
 • تری گلیسرید و موم ها

  00:08:20 نقدیـــــ

  در این بخش مهم ترین نکات مربوط به تری گلیسرید و موم ها بررسی خواهد شد.

11
 • فسفولیپیدها

  00:16:00 نقدیـــــ

  بررسی ساختاری و مهم ترین نکات مربوط به فسفولیپیدها در این بخش انجام می شود.

12
 • اسفنگولیپیدها

  00:09:05 نقدیـــــ

  در این بخش ساختار انواع اسفنگولیپیدها شامل اسفنگومیلین و گلیکواسفنگولیپیدها (سربروزید، گلوبوزید، گانگلیوزیدها) و مهم ترین نکات مربوط به آنها مطالعه می گردد.

13
 • استروئیدها و پلی ایزوپرنوئیدها

  00:12:00 نقدیـــــ

  در این بخش ساختار استروئیدها و پلی ایزوپرنوئیدهای متداول بررسی می گردند.

14
 • آزمایش های مربوط به اسید های چرب

  00:07:35 نقدیـــــ

  در این بخش آزمایش های مربوط به تولید صابون، اشباع سازی، تعیین شدت غیر اشباع بودن و فساد ناشی از اسیدهای چرب مرور می گردند.

15
 • آزمایش های شناسایی کننده گلیسرول و کلسترول

  00:06:30 نقدیـــــ

  مهم ترین آزمایش های شیمیایی شناسایی کننده گلیسرول و کلسترول را در این بخش بررسی خواهیم کرد.

16
 • بازهای آلی و نوکلئوزیدها

  00:09:10 رایگانـــ

  در این بخش ساختمان بازهای پورین و پیریمیدینی و انواع نوکلئوزیدها (متداول و غیر متداول) بررسی خواهند شد.

17
 • ساختار و فعالیت نوکلئوتیدها

  00:08:20 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تشکیل، اشکال مختلف و مهم ترین فعالیت نوکلئوتیدها (شرکت در تولید اسیدهای نوکلئیک، پیامبرهای ثانویه، ترکیبات فعال و انرژی) مطالعه می گردد.

18
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بازها، نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها

  00:09:30 نقدیـــــ

  در این بخش مهم ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی نوکلئوتیدها و اشکال توتومری بازها بررسی خواهند شد.

19
 • اسیدهای نوکلئیک

  00:08:45 نقدیـــــ

  بررسی کلی DNA و RNA و مهم ترین نکات مربوط به آنها در این بخش انجام می گیرد.

20
 • انواع مولکول های DNA

  00:11:00 نقدیـــــ

  بررسی و مقایسه فرم های مختلف DNA (شامل؛ Z، A، B) و مطالعه ساختاری DNA های 3 و 4 رشته ای در این بخش انجام می شود.

21
 • اسیدهای آمینه معمول

  00:18:50 رایگانـــ

  مطالعه ساختمان اسیدهای آمینه معمول و بررسی مهم ترین نکات مربوط به آنها در این بخش انجام می شود.

22
 • شاخص آبگریزی اسیدهای آمینه

  00:06:40 نقدیـــــ

  آشنایی با مفهوم شاخص آبگریزی (Hydropathy index) و طبقه بندی اسیدهای آمینه معمول بر مبنای آن، در این بخش انجام خواهد شد.

23
 • یونیزاسیون اسیدهای آمینه

  00:04:21 نقدیـــــ

  در این بخش یونیزاسیون اسیدهای آمینه مونوکربوکسیلیک مونو آمینه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

24
 • pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

  00:07:08 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تعیین pH ایزوالکتریک در اسیدهای آمینه مختلف همراه با بررسی سوالات متنوع از آن مطالعه خواهد شد.

25
 • آزمایش های شناسایی کننده اسیدهای آمینه

  00:10:11 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مهم ترین آزمایش های کیفی، نیمه کمی و کمی شناسایی کننده اسیدهای آمینه خواهیم پرداخت.

26
 • ساختمان اول پروتئین ها

  00:16:50 رایگانـــ

  در این بخش به بررسی نحوه تشکیل ساختمان اول پروتئین ها، ویژگی آن در گونه های مختلف و اسیدهای آمینه غیر معمولی که در این ساختمان می تواند قرار گیرد، خواهیم پرداخت.

27
 • تعیین ویژگی های کلی پروتئین ها

  00:11:03 نقدیـــــ

  در این بخش تعیین ویژگی های کلی پروتئین ها شامل نحوه محاسبه تعداد اسیدهای آمینه، pH ایزوالکتریک و چگونگی تشخیص اسیدی یا بازی بودن آنها را بررسی خواهیم کرد.

28
 • ساختمان دوم پروتئین ها

  00:17:50 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی مهم ترین ساختمان های دوم پروتئینی (مارپیچ 𝛼، صفحات 𝛽، قوس و خم) و تحلیل نمودار راماچاندران خواهیم پرداخت.

29
 • ساختمان های سوم و چهارم پروتئین ها

  00:12:20 نقدیـــــ

  بررسی ساختمان های فوق دوم، سوم و چهارم پروتئینی به همراه مطالعه پروتئین های بدون ساختار را در این بخش خواهیم داشت.

30
 • طبقه بندی پروتئین ها

  00:05:20 نقدیـــــ

  طبقه بندی پروتئین ها براساس ساختمان دوم غالب، اجزاء سازنده و شکل ظاهری در این بخش مطالعه می گردد.

31
 • کراتین α ، فیبروئین، الاستین

  00:04:40 نقدیـــــ

  در این بخش به مطالعه ساختمانی و مهم ترین نکات مربوط به کراتین 𝛼، فیبروئین و الاستین خواهیم پرداخت.

32
 • کلاژن

  00:15:25 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی فرآیند سنتز و مهم ترین اختلالات مرتبط با کلاژن پرداخته خواهد شد.

33
 • جستجو و تعیین مقدار پروتئین ها

  00:11:25 نقدیـــــ

  در این بخش روش های مبتنی بر رنگ سنجی، اتصال به رنگ، کجلدال، و استفاده از UV که به تشخیص کیفی و کمی پروتئین ها کمک می کنند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

34
 • تعیین توالی و طول زنجیر پلی پپتیدی

  00:11:10 نقدیـــــ

  در این بخش چگونگی توالی یابی پروتئین ها با استفاده از پروتئازهای مختلف و روش های احراز کننده ریشه های آمینی و کربوکسیلی بررسی می گردند. در ادامه نحوه تعیین طول مارپیچ 𝛼 و رشته های 𝛽 را بررسی خواهیم کرد.

35
 • جداسازی پروتئین ها

  00:09:52 نقدیـــــ

  در این بخش مهم ترین روش های جداسازی پروتئین ها براساس حلالیت، اندازه، بار و تمایل به اتصال اختصاصی بررسی می گردند.

36
 • مقدمه ای بر آنزیم شناسی

  00:19:40 رایگانـــ

  در این بخش اساس فعالیت آنزیم ها، فرآیند تبدیل سوبسترا به محصول و انواع واکنش های آنزیمی بررسی خواهند شد.

37
 • ساختار آنزیم ها

  00:08:56 نقدیـــــ

  در این بخش ساختمان انواع آنزیم ها (ریبوزیم، آبزیم و آنزیم های پروتئینی) مطالعه می گردد. در ادامه به بررسی کوفاکتورهای معدنی و کوآنزیم هایی که مورد استفاده آنزیم های پروتئینی قرار می گیرند، خواهیم پرداخت.

38
 • آنزیم های با عملکرد کاتالیتیک مشترک

  00:12:15 نقدیـــــ

  در این بخش مهم ترین آنزیم های با عملکرد کاتالیتیک مشترک (سرین، سیستئین، آسپارتات و متالوپروتئازها) مطالعه می گردند.

39
 • طبقه بندی آنزیم ها

  00:14:50 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی دقیق 6 کلاس آنزیمی (اُکسیدوردوکتازها، ترانسفرازها، هیدرولازها، لیازها، ایزومرازها و لیگازها) خواهیم پرداخت.

40
 • مقدمه ای بر کینتیک آنزیمی

  00:16:00 نقدیـــــ

  در این بخش، ابتدا با مفهوم کینتیک آنزیمی آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی مراحل انجام واکنش آنزیمی و عوامل موثر بر آن خواهیم پرداخت. در انتها نحوه تعیین سرعت و درجه کینتیکی واکنش های آنزیمی را مطالعه خواهیم کرد.

41
 • ثابت های واکنش های آنزیمی

  00:14:50 رایگانـــ

  در این بخش به بررسی انواع ثابت های آنزیمی شامل ثابت میکائیلیس، ثابت تفکیک، ثابت کاتالیتیک (عدد نوسازی) و ثابت ویژگی خواهیم پرداخت.

42
 • معادله و نمودار میکائیلیس- منتن

  00:09:00 نقدیـــــ

  در این بخش معادله و نمودار میکائیلیس- منتن به همراه نکات و مسائل مربوط به آنها بررسی می گردد.

43
 • معادله و نمودارهای خطی آنزیم های غیر آلوستریک

  00:10:55 نقدیـــــ

  در این بخش نمودارهای خطی آنزیم های غیر آلوستریک (لینویوِر- بِرک، هانس- وُلف- ادی- هافستی، اسکاچارد) به همراه معادلات مربوط به آنها بررسی خواهند شد.

44
 • تعیین فعالیت آنزیم ها

  00:10:53 نقدیـــــ

  در این بخش نحوه تعیین فعالیت آنزیم ها بر مبنای واحد بین الملل و کاتال و نیز چگونگی تعیین فعالیت ویژه آنزیمی بررسی می شود.

45
 • مهار کننده های برگشت پذیر و برگشت ناپذیر

  00:07:05 نقدیـــــ

  در این بخش ابتدا با انواع مهار کننده ها (برگشت پذیر و برگشت ناپذیر) آشنا خواهید شد. در ادامه به بررسی دقیق مهار کننده های برگشت ناپذیر می پردازیم.

46
 • معادلات و نمودارهای مهارکننده های برگشت پذیر

  00:16:00 نقدیـــــ

  در این بخش ابتدا با انواع مهار کننده های برگشت پذیر (رقابتی، غیر رقابتی و نارقابتی) آشنا خواهید شد. در ادامه تاثیر این مهار کننده ها بر واکنش های آنزیمی و نمودار مربوط به هر کدام از آنها مطالعه می گردد.

47
 • تنظیم آلوستریک آنزیم ها

  00:16:30 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی چگونگی تنطیم آلوستریکی آنزیم ها، انواع آنزیم های آلوستریک (K و V) و کانفورماسیون آنها (T و R)، مدل های تشریح همکاری (هماهنگ و متوالی) و معادله و نمودار هیل مربوط به آنزیم های آلوستریک و پروتئین های چند زیر واحدی خواهیم پرداخت.

48
 • تنظیمات غیر آلوستریک آنزیم ها

  00:10:57 نقدیـــــ

  در این بخش به بررسی انواع تنظیم های غیر آلوستریکی شامل تنظیم بواسطه تغییر کووالان، تنظیم پروتئولیتیک و تنظیم بیان ژن آنزیم های تنظیمی خواهیم پرداخت.

49
 • بررسی جریان متابولیک آنزیم ها

  00:07:45 نقدیـــــ

  در این بخش با ضرایب مرتبط با جریان متابولیک (ضریب کنترل جریان، تغییر پذیری و پاسخ) و نحوه تعیین آنها آشنا خواهید شد.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: