آموزش بیوشیمی متابولیسم - کربوهیدرات ها

آموزش بیوشیمی متابولیسم - کربوهیدرات ها

آموزش حاضر از مجموعه آموزش های بیوشیمی متابولیسم است که به بررسی فرآیندهای هضم، جذب و وقایع دخیل در کاتابولیسم و آنابولیسم کربوهیدرات ها می پردازد. نظر به گستردگی مطالب مربوط به متابولیسم کربوهیدرات ها و توجه ویژه به آنها در آزمون های ارشد و دکتری، در دسترس بودن منبعی جامع و مطمئن بسیار راهگشاست. براین اساس گردآوری مطالب از تمامی کتب مرجع و با در نظر گرفتن سوالات کنکورهای سنوات گذشته و ارائه آنها به صورت منسجم به عنوان مهم ترین هدف از این آموزش می باشد. جهت یادگیری هر چه بهتر، مطالب به صورت گام به گام در طی 21 بخش تدریس خواهد شد. دو آزمون نیز جهت ارزیابی مطالب فرا گرفته شده در نظر گرفته شده است.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • سرنوشت های پیرووات در شرایط بی هوازی

  00:04:53 نقدیـــــ

10
 • گلیکولیز در سلول های سرطانی

  00:12:23 نقدیـــــ

11
 • اکسیداسیون پیرووات به استیل کوآ

  00:07:51 نقدیـــــ

12
 • بررسی چرخه کربس

  00:11:20 نقدیـــــ

13
 • واکنش های آناپلروتیک، کاتاپلروتیک و تنظیمات چرخه کربس

  00:10:25 نقدیـــــ

14
 • شاتل ها و زنجیره انتقال الکترون

  00:09:20 نقدیـــــ

15
 • متابولیسم گلیکوژن

  00:13:57 نقدیـــــ

16
 • بیماری های ذخیره گلیکوژن

  00:13:35 نقدیـــــ

17
 • تنظیمات متابولیسم گلیکوژن

  00:15:35 نقدیـــــ

18
 • بررسی گلوکونئوژنز

  00:14:50 نقدیـــــ

19
 • تنظیمات گلوکونئوژنز

  00:08:55 نقدیـــــ

20
 • مسیرهای پنتوز فسفات، اورونیک اسید و سنتز قندهای نوکلئوتیدی

  00:23:55 نقدیـــــ

21
 • مقدمه ای بر گلیکوکونژوگه ها

  00:04:40 نقدیـــــ

22
 • متابولیسم گلیکوپروتئین ها

  00:14:30 نقدیـــــ

23
 • متابولیسم پروتئوگلیکان ها

  00:19:39 نقدیـــــ

  متابولیسم پروتئوگلیکان ها

24
 • آزمون جامع

  00:00:00 نقدیـــــ

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: