آموزش بیوشیمی ساختار- کربوهیدرات ها

آموزش بیوشیمی ساختار- کربوهیدرات ها

توجه به کربوهیدرات ها از بعد ساختاریشان همواره از موضوعات با اهمیت بالا در بیوشیمی بوده است. توسعه انواعی از روش های درمانی و تشخیصی از دستاوردهای مطالعه ساختاری کربوهیدرات ها هستند. بر همین اساس، تعدادی از سوالات آزمون های بیوشیمی به این مبحث اختصاص دارد. این آموزش با گردآوری مطالب کتب مرجع بیوشیمی و بررسی دقیق آنها، مجموعه ای جامع از ساختار کربوهیدرات ها را فراهم ساخته است تا بعنوان منبعی مطمئن برای فهم دقیق این مبحث و پاسخگویی به سوالات کنکورهای مختلف باشد.

لطفا سوالات تخصصی مرتبط با این آموزش را در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید به سوالات در قسمت نظرات پاسخ داده نخواهد شد.

فهرستــــ دانلودهـا

برای فعال شدن لینک های دانلود می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید سپس اقدام به خرید دوره کنید.

لطفا در زمان انجام دانلود تا انتهای فرایند دانلود ، این صفحه را باز نگاه دارید.

1 2
 • آلدوزها، کتوزها و بررسی ایزومری آنها

  00:17:50 رایگانـــ

  در این بخش انواع آلدوزها، کتوزها و ایزومرهای مختلف کربوهیدرات ها شامل دیاسترومر، اِنانتیومر، اِپیمر، آنومر و ایزومرهای عاملی مطالعه خواهند شد.

3
 • مونوساکاریدهای حلقوی

  00:10:50 رایگانـــ

  فرآیند تشکیل مونوساکاریدهای حلقوی و ساختارهای استال و همی استال/ کتال و همی کتال در این بخش بررسی می گردند.

4 5
 • بررسی ساختار تولن مونوساکاریدهای حلقوی

  00:09:35 نقدیـــــ

  بررسی ساختار تولِن مونوساکاریدهای حلقوی شامل نحوه رسم و نامگذاری در این بخش صورت می گیرد.

6
 • بررسی ساختار هاورث مونوساکاریدهای حلقوی

  00:11:45 نقدیـــــ

  بررسی ساختار هاورث مونوساکاریدهای حلقوی شامل نحوه رسم و نامگذاری در این بخش صورت می گیرد.

7
 • واکنش مونوساکاریدها در پیکر موجود زنده

  00:11:35 نقدیـــــ

  در این بخش مطالعه واکنش های مربوط به مونوساکاریدها در پیکر موجود زنده و بررسی اهمیت آنها انجام می گیرد.

8
 • مهم ترین مشتقات قندی

  00:05:05 نقدیـــــ

  مطالعه مشتقات قندی مختلف نظیر نورامینیک اسید، سیالیک اسید، مورامیک اسید و ... در این بخش صورت می گیرد.

9
 • بررسی ساختاری و نحوه نامگذاری دی ساکاریدهای مختلف

  00:12:00 نقدیـــــ

  بررسی انواع پیوندهای گلیکوزیدی و مطالعه مهم ترین اُلیگوساکاریدها شامل دی و تری ساکاریدها در این بخش انجام خواهد شد.

10
 • پلی ساکاریدها

  00:12:40 نقدیـــــ

  در این بخش انواع هموپلی ساکاریدها (گلوکزی و غیر گلوکزی) و هتروپلی ساکاریدهای مختلف بررسی خواهند شد.

11
 • شناسایی کربوهیدرات ها در محیط اسیدی

  00:10:50 نقدیـــــ

  در این بخش آزمایش هایی که با استفاده از اسیدها به تشخیص کیفی کربوهیدرات ها کمک می کنند مطالعه خواهند شد.

12
 • شناسایی قندهای احیا کننده

  00:07:50 نقدیـــــ

  بررسی قندهای احیاء کننده و آزمایش های تشخیص دهنده آنها در این بخش انجام می شود.

13
 • خصیصه یابی ساختار کربوهیدرات ها

  00:06:30 نقدیـــــ

  در این بخش به مطالعه روش هایی که با کمک آنها توالی مونوساکاریدی و موقعیت اتصالی بین آنها و همچنین کانفیگوراسیون کربن آنومری تعیین می گردد، خواهیم پرداخت.

14
 • تعیین فعالیت و نحوه محاسبه چرخش نوری کربوهیدرات ها

  00:12:50 نقدیـــــ

  در این بخش فعالیت نوری کربوهیدرات ها بررسی می شود. کربوهیدرات های فعال نوری و نحوه محاسبه چرخش نوری آنها و نیز ترکیبات غیر فعال نوری (راسمیک و مزوها) مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

نظراتـــ کاربـرانـــ

کاربر گرامی جهت درج کردن نظر می بایست ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید و یا در سایت ثبت نام کنید .


برچسبــ ها: