رتبه سازمان های تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی کشور

در کل تعداد 74 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام سازمان های تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تعداد 2749 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 400 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در کل تعداد 74 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در کشور ایجاد شده است که بر اساس آمار منتشر شده هم اکنون در تمام سازمان های تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی تعداد 2749 عضو هیئت علمی مشغول به فعالیت و نیز بیش از 400 دانشجو در حال تحصیل می باشند.

در جدول زیر می توانید رتبه هر یک از این مراکز را مشاهده کنید.

رتبه نام دانشگاه مقالات داخلی مقالات ISI ژورنالها شهر جزئیات